Umowa współpracy Magdalena Pettke II część

lupa

Tydzień temu otrzymały Panie pierwszą część instrukcji obsługi umowy o współpracy na warunkach barteru. Umowę można pobrać razem z tym artykułem w formacie PDF. Dotychczas dowiedziały się Panie między innymi, w jaki sposób opisać przedmiot umowy, dlaczego stosować kary umowne i jak chronić swoje znaki towarowe. Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z drugą częścią instrukcji.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Prawa autorskie

Zawsze kiedy przedmiotem umowy jest utwór (w przypadku naszego wzoru – zdjęcia), to należy zadbać o skuteczne nabycie majątkowych praw autorskich, zwłaszcza jeśli występujemy w charakterze nabywcy. Podobnie kiedy nabywamy projekt grafiki naszego logo czy katalogu, layout strony internetowej, tworzone na miarę oprogramowanie czy jakiekolwiek inny wytwór rąk ludzkich, w rzeczywistości nabywamy autorskie prawa majątkowe do tego właśnie dzieła. Aby takie nabycie było prawnie skuteczne, konieczne jest zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności. Często słyszę od przedsiębiorców, że skoro otrzymali od twórcy fakturę i za nią zapłacili, to jest to wystarczające. Nic bardziej błędnego. Faktura nie zastępuje umowy, a jest jedynie dokumentem rachunkowym. Należy więc koniecznie podpisywać umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

W tego rodzaju umowach koniecznie należy określić pola eksploatacji, czyli innymi słowy zakres, w jakim możemy korzystać z utworu, np. powielanie, modyfikowanie, użyczanie. Jest to szczególnie istotne, gdyż jeśli nie wskażemy możliwości korzystania w utworu w jakimś zakresie, to nie będziemy do tego uprawnieni.

Uwaga – licencja to nie przeniesienie majątkowych praw autorskich. Licencja to jedynie uprawnienie do korzystania z utworu przez określony czas. Podobnie jak najem. Licencję zatem można wypowiedzieć w każdym czasie. Dlatego też jeśli zależy Paniom na prawach autorskich do utworu, który będzie nierozerwalnie związany z Pań biznesem, np. logo firmy, to zawsze należy podpisać umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich a nie licencji.

wyplaty
Wynagrodzenie

W umowach barterowych z reguły nie mamy do czynienia z przepływem pieniędzy, ale wymianą usługa za usługę lub usługa za rzecz, przy czym usługi te lub rzeczy są z reguły dla stron równoważne. Pomimo braku przypływu gotówki, umowa barterowa nie jest obojętna podatkowo. Każda ze stron przecież sprzedaje swoją usługę, a czynności ta rodzi po stronie sprzedawcy obowiązek wystawienia rachunku lub faktury VAT. W praktyce zatem konieczne będzie wystawienie rachunku lub faktury VAT zgodnie z zasadami przyjętymi przez przedsiębiorcę, przy czym z uwagi, iż mamy do czynienia z umową barterową nie powstanie obowiązek zapłaty ceny, a jedynie w niektórych przypadkach podatku VAT. Sprzedaż towarów lub usług w ramach umowy barterowej rozliczamy pod kątem podatkowym tak jak każdą inną sprzedaż. Różnica polega na tym, że nie otrzymujemy od partnera handlowego gotówki, ale usługę lub towar, a z kolei my nie płacimy gotówką, ale wykonaniem swojej usługi lub dostarczeniem towaru.

Pamiętajmy, iż w przypadku gdy usługi lub towary będące przedmiotem barteru nie są równowartościowe, to jedna ze stron może być zobowiązana do wyrównania różnicy gotówką. Między innymi z tych względów warto określać w umowie barterowej wartość usług lub towarów podlegających wymianie.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Aneksy

Zawierajmy aneksy. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w treści umowy, to konieczne jest sporządzenie i podpisanie aneksu. Szczególnie dotyczy to tak istotnych kwestii jak: wynagrodzenie, zobowiązania stron, terminy wykonania umowy, itp. Nie pozostawiajmy niczego przypadkowi. Często mam do czynienia z sytuacjami, gdzie strony zawarły świetną umowę, ale później zaczęły zmieniać ustalenia biznesowe, często przez maila lub gorzej – przez telefon czy podczas spotkania. W efekcie nikt nie wie do końca, na co strony ostatecznie się umówiły, co powoduje wiele wątpliwości w sytuacjach spornych.

klauzule-koncowe

Klauzule końcowe

Wśród klauzul końcowych bardzo praktycznie znaczenie ma klauzula prorogacyjna, tj. innymi słowy – klauzula wyboru sądu właściwego w przypadku sporów związanych z wykonaniem umowy. Warto wskazać, że spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa, co pozwoli uniknąć kosztów i zaoszczędzi czas związany z prowadzeniem postępowania sądowego w odległym mieście.

Pamiętajmy, iż w przypadku gdy zawieramy umowę z przedsiębiorcą mającym siedzibę za granicą lub w przypadku gdy umowa (chociażby częściowo) będzie realizowana za granicą, należy wskazać, iż do umowy zastosowanie znajduje prawo polskie.

Podpis

Ukoronowanie umowy. Jeśli decydujemy się na zawarcie umowy w formie pisemnej, to pamiętajmy o podpisie. Możliwe, iż ta uwaga wydaje się oczywista, ale spotkałam się często z przypadkami, w których strony po ciężkich negocjacjach ustaliły ostateczną treść umowy, ale nie dopilnowały, aby została podpisana. Sytuacja taka może prowadzić do trudności w interpretowaniu jaki faktycznie był zamiar stron i na co się umówiły. Dlatego podpisujemy umowy!

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Na wszelkie pytania odpowie:

Magdalena Pettke
Radca prawny Magdalena Pettke, której praktyka zawodowa skupia się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent Collage of Law. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Prawnik in-house w Grupie Kapitałowej ATC Cargo S.A. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu Newconnect przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
m.pettke@kancelariapettke.com
https://www.facebook.com/kancelariapettke/
www.kancelariapettke.com