Umowa współpracy Magdalena Pettke I część

IMG_1078

Magdalena Pettke Radca prawny- prelekcja na Majowej Akademii Kreatorek

Podczas Majowej Akademii Kreatorek otrzymały już Panie wzór umowy o współpracy na warunkach barteru. Umowę można pobrać razem z tym artykułem w formcie PDF. Sam wzór, choćby idealny, bez instrukcji zastosowania może okazać się nie do końca przydatnym narzędziem.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Dlatego też przygotowałam dla Pań zwięzłą i praktyczną instrukcję obsługi umowy, tak aby mogły Panie jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje relacja biznesowe.

Poniżej przedstawiam część pierwszą instrukcji, w której przyjrzymy się szczegółowo najważniejszym zagadnieniom umowy.

lupa
Reprezentacja

Podpisując umowę za każdym razem musimy sprawdzić czy z drugiej strony występuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Jeśli umowa zostałaby podpisana przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji, to cała nasza praca związana z przygotowaniem umowy i ustalaniem jej warunków biznesowych często może się zmarnować, bo umowa podpisana przez osobę nieuprawnioną może w niektórych przypadkach okazać się nieważna. Jak sprawdzić kto może reprezentować drugą stronę transakcji? Jeśli zawieramy umowę z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, to kwestie reprezentacji weryfikujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępnej pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx. W przypadku gdy zawieramy umowę ze spółką, fundacją, stowarzyszeniem, itp., to podmioty uprawnione do ich reprezentacji sprawdzamy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Pamiętajmy, iż w przypadku gdy po drugiej stronie stołu występuje osoba działają na podstawie pełnomocnictwa, to dla ochrony naszych interesów powinniśmy uzyskać kopię takiego dokumentu oraz sprawdzić czy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

podpis umowy
Przedmiot umowy i zobowiązania stron

W każdej umowie niezwykle istotne jest precyzyjne określenie jej przedmiotu, czyli innymi słowy opisanie czego umowa dotyczy i na co strony się umawiają. Szczegółowe rozpisanie zobowiązań stron pozwoli już na etapie tworzenie projektu umowy rozwiać wszelkie wątpliwości co do warunków biznesowych transakcji, a w razie ewentualnego sporu pomiędzy stronami umowy, będzie stanowiło bazę do oceny tego czy i która ze stron swoich obowiązków nie wykonała lub wykonała je w sposób niewłaściwy.

Pamiętajmy, że o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa ale treść.

Jeśli strony nazwą umowę przykładowo umową zlecenia, ale z jej treści będzie wynikało, że zawarły umowę o dzieło, to umowę będziemy oceniać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło. Dlatego też tak istotne jest precyzyjne opisanie tego na co strony się umawiają.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

W naszym przykładzie umowy jedna ze stron jest zobowiązana do wykonania zdjęć. Ale napisanie „wykona zdjęcia” to za mało. Trzeba również wskazać w jakiej rozdzielczości chcemy otrzymać zdjęcia, w jakiej ilości, na jakim nośniku danych, w jakim terminie, itp. W tym miejscu umowy wskazujemy jakie obowiązki ciążą na każdej ze stron oraz w jaki sposób i w jakim okresie dana strona ma je wykonać. Akurat w przypadku opisywania przedmiotu umowy i zobowiązań stron zastosowanie znajduje zasada im więcej, tym lepiej”.

W tym miejscu powinniśmy również zdecydować, czy zależy nam na tym, aby umowa została wykonana osobiście przez podmiot, z którym ją zawieramy czy też nie będziemy miały nic przeciwko, jeśli nasz kontrahent zleci jej wykonanie komuś innemu. Warto o tym pomyśleć już na etapie tworzenia umowy, aby później uniknąć przykrych niespodzianek.

kary umowne

Kary umowne.

Bardzo przydatny element dyscyplinujący drugą stronę umowy. Zastrzeżenie w umowie kary umownej polega na tym, że umawiamy się, iż w razie nie wywiązania się przez jedną ze stron ze swoich obowiązków, strona naruszająca umowę, będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej. Pamiętajmy, że karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń niepieniężnych, to znaczy polegających na działaniu lub zaniechaniu – na przykładzie naszej umowy – np. na nieprzekazaniu zdjęć w terminie. Funkcję kary umownej w przypadku świadczeń pieniężnych, to znaczy polegających na zapłacie drugiej stronie pieniędzy, pełnią odsetki ustawowe, które są należne nawet w przypadku nie zastrzeżenia tego w umowie.

Pamiętajmy, że kara umowna zawsze powinna zostać zapłacona w wysokości określonej w umowie i nie ma znaczenia w jakiej wysokości strona uprawniona do otrzymania kary umownej poniosła szkodę.

Niemniej jednak, kara umowna powinna zostać określona w wysokości adekwatnej do wartości umowy. Przykładowo jeśli umowa obejmuje świadczenia o wartości 5.000,00 zł, to kara umowna na poziomie 500.000,00 byłaby rażąco wygórowana. W takich przypadkach strona umowy zobowiązana do zapłaty takiej zawyżonej kary umownej może dochodzić przed Sądem jej obniżenia (instytucja miarkowania kary umownej), ale uprzedzam, iż są to z reguły trudne i czasochłonne procesy.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Znaki towarowe

Każdy przedsiębiorca posługuje się znakiem towarowym. Może to być grafika, ale również nazwa słowna. Jeśli chcemy określić sposób, w jaki partner biznesowy może posługiwać się naszym znakiem towarowym, to w umowie powinny zostać umieszczone warunki, na jakich może z niego korzystać. Należy doprecyzować czy korzystanie jest możliwe tylko do celów realizacji umowy czy również partner biznesowy może umieścić nasz znak towarowy na swojej stronie internetowej lub katalogu informując o współpracy, itp. Podobne zasady działają w drugą stronę. Jeśli chcemy wykorzystać znak towarowy partnera biznesowego w zakresie nie związanym z realizacją umowy, to konieczne jest uzyskanie na to odrębnej zgody.

Pamiętajmy, że posługując się w obrocie biznesowym naszym znakiem towarowym, nie możemy swobodnie używać oznaczenia: ®. To oznaczenie jest bowiem zastrzeżone jedynie dla znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym.

[content_upgrade]Content Upgrade Error: Bad list ID. Make sure to select list from dropdown on Content Upgrade editing page.[/content_upgrade]

Za tydzień 14 września, 2 część instrukcji do umowy współpracy barterowej. 

Na wszelkie pytania odpowie:

Magdalena Pettke
Radca prawny Magdalena Pettke, której praktyka zawodowa skupia się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent Collage of Law. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Prawnik in-house. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu Newconnect przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

m.pettke@kancelariapettke.com
https://www.facebook.com/kancelariapettke/
www.kancelariapettke.com